පසුගිය පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර පාඨමාලාව

Past Papers- Year 5 Scholarship Exam

2010 සිට පස්වන වසරේ ශිෂ්‍යත්ව රජයේ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සඳහා උත්සාහ කිරීමට ඔබට අවස්ථාවක් තිබේ.

මෙය පරිශීලක හිතකාමී මුහුණුවරක් වන අතර , ප්‍රශ්න මට්ටමින් විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සමාලෝචනය කිරීමට ඔබට අවස්ථාවක් තිබේ.

සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණ වාර්තාවක් අමතර ගාස්තුවකින් හෝ ඔබ පාඨමාලාව සඳහා දායක වූ පසු ලබා ගත හැකිය.

5 වසර ශිෂ්‍යත්ව රජයේ කට්ටල දෙකක් තිබේ:

පසුගිය පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර 2010-2015

මෙම කොටස සඳහා නොමිලේ ප්‍රවේශයක් වන අතර ඔබට කැමති වේලාවට උත්සාහ කර ප්‍රතිඵළ ක්ෂණිකව ලබා ගත හැකිය.

ප්‍රශ්න මට්ටමින් ප්‍රශ්න පත්‍ර සමාලෝචනය කිරීමට අවස්ථාවක් තිබේ.

පසුගිය පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර 2016-2020

මෙම කොටසට ගෙවීම් දායකත්වයක් අවශ්‍ය වන අතර ඔබට ඔබේ වේලාවට උත්සාහ කර ප්‍රතිඵළ ක්ෂණිකව ලබා ගත හැකිය.

ප්‍රශ්න මට්ටමින් ප්‍රශ්න පත්‍ර සමාලෝචනය කිරීමට අවස්ථාවක් තිබේ.

You have an opportunity to attempt Year 5 scholarship government exam papers  from 2010. 

This is a user-friendly environment and you have an opportunity to review the exam papers at question level.

A detailed analysis report is available at extra fee or once you subscribed to the courses.

There are two sets of Year 5 Scholarship  government past papers:

පසුගිය පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර 2010-2015

This is a free access section which you can try at your own time and get the results instantly.
There is an opportunity to review question papers at question level.

පසුගිය පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර 2016-2020

This section requires a paid subscription and  you will be able to  try at your own time and get the results instantly.

There is an opportunity to review question papers at question level.