පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාග විෂයානුබද්ධ පෙරහුරු පාඨමාලාව

Theory Sessions- Year 5

සෑම සිසුවෙකුටම විෂය කරුණු පිළිබඳ පුළුල් දැනුමක් ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විෂය ආශ්‍රිත පාඨමාලාව සැලසුම් කර ඇත්තේ විෂයයන් පිළිබඳ පුළුල් දැනුමක් සහ විශ්වාසයක් ලබා ගැනීම සඳහා ය.

මෙය සිසුන්ට ඔවුන්ගේ කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීමට සහ ඔවුන්ගේ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය සුමටව ඉදිරියට ගෙන යාමට, පාසලේදී සුවිශේෂී මට්ටමක් ලබා ගැනීමට උපකාරී වනු ඇත.

රජයේ මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූලව පහත දැක්වෙන අංශවල ප්‍රමාණවත් විෂය විශේෂ අන්තර්ගතයන් ඇත.

සිංහල පෙරහුරුව

ගණිත පෙරහුරුව

පරිසරය පෙරහුරුව

සාමාන්‍යය දැනීම පෙරහුරුව

අක්ෂර වින්‍යාසය පෙරහුරුව

It is vital for every  student to gain comprehensive knowledge on subject matter.

Year 5 Scholarship subject related course is designed to achieve comprehensive knowledge and confidence on the subjects.

This will be  helpful for the students to improve their skills and progress smoothly on their primary education , achieving exceptional level at school.

There are ample subject expert content at below sections inline with government guidelines. 

Sinhala practice

Maths Practice

Environment Practice

General Knowledge Practice

Spelling Practice